Regulamin serwisu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POŁUDNIOWEJ OFICYNY WYDAWNICZEJ Sp. z o.o. z kontentem przeznaczonym do udostępniania, odczytu lub innej formy odtwarzania plików elektronicznych, prowadzenia sprzedaży i dostawy towarów oraz świadczenia usług oferowanych online.

Obowiązuje od 1 kwietnia 2020 r.

Rozdział I. Definicje

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o. – właściciel sklepu internetowego, zwana dalej Oficyną, z siedzibą w Jarocinie, ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000053718, NIP 617-19-79-904, REGON 251010225, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422)

Sklep – jeden z portali o adresie: www.jarocinska.pl, www.zpleszewa.pl, www.rawicz24.pl, www.krotoszynska.pl, www.gostynska.pl, za pośrednictwem którego Oficyna świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową lub świadczeniem usług online lub innych usług

Plik – plik elektroniczny lub cyfrowy, w którym zawarty jest kontent, a w szczególności e-book, audiobook, PDF, e-prasa itp., przeznaczony do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Elektronicznego.

Urządzenie Elektroniczne – urządzenie przeznaczone między innymi do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych, np. komputer, laptop, smartphone itp.

Towary – wszelkie towary ( w tym pliki) i usługi udostępnione do sprzedaży w Sklepie

Portal – jeden z portali internetowych wydawanych przez Oficynę

Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów towarów lub usług w Sklepie.

Konto – podstrona Sklepu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać także z Usług dodatkowych

Użytkownik - Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Sklepie.

Usługi dodatkowe - usługi świadczone dodatkowo przez Oficynę na rzecz Użytkowników, tj. posiadających Konto

Sprzedaż – realizowane za pośrednictwem Sklepu internetowego odpłatne udostępnienie, na zamówienie Kupującego, towarów i usług na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Opłacenie zamówienia – potwierdzone przez Operatora Płatności obciążenie rachunku bankowego lub karty płatniczej Kupującego kwotą określoną w zamówieniu.

Operator płatności – instytucje płatnie w rozumieniu art.2 pkt.10A ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2003), z którą współpracuje Oficyna

Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania ze Sklepu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych w Sklepie towarów i usług, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rozdział II. Postanowienia ogólne i oferta
 1. Oficyna świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu wysyłkową sprzedaż towarów w tym plików oraz usługi znajdujące się w ofercie
 2. Złożenie zamówienia na towary i usługi oferowane przez Sklep oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Sklepu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 4. W zakresie nabywania Plików Kupujący podaje adres poczty elektronicznej lub zakłada Konto w Sklepie (rejestracja). Rejestracji dokonuje się poprzez uzupełnienie w formularzu na podstronie Sklepu adresu poczty elektronicznej i loginu. Po wypełnieniu danych do rejestracji Użytkownik otrzyma wiadomość e – mail kierowaną pod wskazany adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja, utrzymanie Konta oraz jego likwidacja są nieodpłatne. Dostęp do konta następuję po uzupełnieniu loginu.
 5. Sklep prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
 6. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia, podlegają prawu polskiemu.
 7. Wszystkie używane w Sklepie nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 8. Zamówione w Sklepie towary i usługi dostarczane są na zasadach wskazanych na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie.
 9. Za zamówione w Sklepie towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na stronie Sklepu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie.
 10. Koszty dostawy wskazane zostały na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”.
 11. Zawartość strony internetowej Sklepu, w szczególności jej układ, treści, grafika, logotypy, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Oficyna nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.
 12. Opisy towarów znajdujące się na stronie Sklepu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
 13. Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.
 14. Ceny towarów i usług podane na stronie Sklepu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. W przypadku wyboru dostawy do kraju innego niż Rzeczpospolita Polska, ceny netto towarów pozostają te same, jednak ceny brutto mogą ulec zmianie z uwagi na konieczność doliczenia do cen netto stawek VAT obowiązujących na terenie wybranego kraju. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.
 15. Kupujący powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 33 lub nowszej;
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 16. Kupujący zobowiązany jest do:
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  • korzystania ze strony Sklepu w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  • korzystania ze strony Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sklepu;
  • korzystania ze strony Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 17. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez stronę Sklepu obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia.
Rozdział III. Składanie zamówień
 1. W celu złożenia zamówienia na towary lub usługi oferowane przez Sklep, Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Warunkiem przyjęcia przez Sklep otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Sklep oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 3. Wybór opcji „ Potwierdzam zamówienie.” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary lub usługi oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 4. W momencie wyboru opcji „ Potwierdzam zamówienie.”, zostaje zawarta między a Kupującym umowa sprzedaży przez Sklep towarów lub usług wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym przez Sklep Kupującemu drogą elektroniczną po przyjęciu przez Sklep zamówienia do realizacji.
 5. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 6. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty za zamówione w Sklepie towary lub usługi oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 7. O terminie realizacji zamówienia Sklep informuje podczas składania zamówienia, w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.
 8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych licząc od:
  • zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego PayU, przelewu tradycyjnego lub płatności kartą kredytową;
  • złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką „za pobraniem”.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  • elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sklep nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
  • towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
  • zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sklep przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego;
  • takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Jeżeli Sklep odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 9 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego (incydentalna niezgodność stanów magazynowych bądź incydentalne uszkodzenie towaru), niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy.
 11. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.). Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
 12. Sklep wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Link do pobrania faktury w formie PDF zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu konta użytkownika. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu do konta użytkownika w portalu sklep.jarocinska.pl Wysłanie przez Sklep linku do pobrania faktury, korekty faktury w formie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.
 13. W przypadku zakupu Plików, sprzedaż jest każdorazowo potwierdzana specyfikacją przesyłaną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego. Na żądanie Kupującego wyrażone przez zaznaczenie właściwej opcji na formularzu zamówienia, Sklep przesyła Kupującemu elektroniczną fakturę VAT w rozumieniu art.2 pkt. 32 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej.
 14. Opłacenie przez Kupującego zamówienia powoduje automatyczne udostępnienie Kupującemu na adres poczty elektronicznej linka do odczytu Pliku. Dostęp do takiego Pliku jest jednorazowy. Wielokrotny dostęp do zakupionego Pliku mają tylko Użytkownicy (Kupujący zarejestrowani w Sklepie) w zakładce sklep.jarocinska.pl/wydania
 15. W szczególnych przypadkach (np. w przypadku awarii serwera), plik może zostać udostępniony nie później niż po 12 godzinach.
 16. Pliki w formacie PDF są chronione przed nieuprawnionym wykorzystaniem – systemem ochrony praw autorskich, zapisującym w plikach niepowtarzalny identyfikator transakcji, który umożliwia zweryfikowanie, kto nabył prawo do danego Pliku.
 17. Zakup Pliku przez Kupującego jest wyłącznie na użytek osobisty. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie wykorzystanie Plików, a w szczególności wprowadzanie do obrotu i rozpowszechnianie wymaga zgody właściciela praw autorskich do Pliku.
 18. Przy okazji składania zamówienia Klienci mają możliwość utworzenia indywidualnego Konta na stronie Sklepu. Świadczenie tej usługi jest nieodpłatne. W celu utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: adres e-mail i hasło składające się z min. 8 znaków oraz zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, a następnie potwierdzić ten fakt zaznaczając pole ” Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Sklep wyśle instrukcję dotyczącą zakończenia rejestracji Konta. Konto w Sklepie zakładane jest bezterminowo. Konto może być usunięte jedynie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie lub na wniosek Użytkownika, złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@jarocinska.pl lub w inny sposób przyjęty w relacjach pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem określony w niniejszym Regulaminie. Sklep usunie Konto maksymalnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania wniosku Użytkownika.
Rozdział IV. Szczegółowe regulacje dotyczące zamawiania i publikacji nekrologów
I. Określenia

Nekrolog - zamieszczane zgodnie z Zasadami Ogólnymi ogłoszenie związane ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci tekstu z typowym wyróżnieniem graficznym. Rozmiar Nekrologu w druku jest zależny od liczby standardowych, przyjętych przez Wydawcę znaków (linii). Nekrolog może mieć postać: nekrologu tradycyjnego – zawiadomienia o czyjejś śmierci; kondolencji – wyrazów współczucia przekazywanych w związku ze śmiercią bliskiego, podziękowań za opiekę, pomoc, leczenie, połączenia zawiadomienia o śmierci z kondolencjami; nekrologu wspomnieniowego – wspomnienia o osobie zmarłej.

Publikacja nekrologu - nekrologi mogą być publikowane:

 1. w wydaniu papierowym drukiem w tygodnikach: Gazeta Jarocińska, Życie Gostynia, Życie Pleszewa i Życie Rawicza na stronach przeznaczonych dla publikacji nekrologów lub na innych stronach, po uzgodnieniu z Wydawcą
  lub
 2. w internecie na stronie głównej jednego z portali: www.jarocinska.pl, www.zpleszewa.pl, www.rawicz24.pl, www.krotoszynska.pl, www.gostynska.pl,
  lub
 3. w internecie na podstronie „nekrologi” każdego z portali, o których mowa w pkt b.

Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zamawiająca usługę publikacji nekrologu

Usługa - kompleksowa usługa ogłoszeniowa, polegająca na publikacji nekrologu

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy

Wydawca - Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. Z o.o. z siedzibą w Jarocinie pod adresem ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. Poznania, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000053718, NIP 617-19-79-904, kapitał zakładowy 3 360 000 zł, wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej do kontaktu: redakcja@jarocinska.pl, numer telefonu do kontaktu (62) 747-15-31 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), numer faksu do kontaktu (62) 747-37-60

II. Sposób zamawiania publikacji nekrologów
 1. Publikacja nekrologów jest zlecana poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej Wydawcy pod adresem: https://sklep.jarocinska.pl/zlecenia/nekrologi
 2. Warunkiem wypełnienia formularza zlecenia jest uprzednia rejestracja Ogłoszeniodawcy w panelu rejestracyjnym, w którym należy podać obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 3. Przesłanie na adres internetowy Wydawcy wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zleceniem kompleksowej usługi polegającej na publikacji nekrologu w internecie i/lub w wydaniu papierowym wskazanego w formularzu tygodnika.
 4. Nekrolog może być publikowany w wersji standardowej lub w wersji premium.
 5. Nekrolog premium będzie zamieszczony w następujący sposób:
  • nekrolog premium będzie publikowany na stronie głównej wskazanego portalu (portali)
  • nekrolog publikowany na stronie głównej portalu linkowany jest do strony zawierającej wszystkie nekrologi
  • nekrolog premium będzie publikowany na odrębnej liście nekrologów premium. Lista nekrologów premium znajduje się nad listą nekrologów
  • andardowych i zawiera jednocześnie nie więcej niż 6 nekrologów oraz odnośnik kierujący do strony zawierającej listę wszystkich nekrologów premium.
  • kolejność nekrologów na liście nekrologów premium ustalana jest chronologicznie
 6. Dla nekrologów w wersji standardowej zasady określone w pkt. 5 stosuje się odpowiednio
 7. Usługa zostaje przyjęta do realizacji w chwili opłacenia przez Ogłoszeniodawcę należności za jej wykonanie, zgodnie z jej wysokością wskazaną na formularzu zamówienia.
 8. Usługa zostaje przyjęta do realizacji wyłącznie po zaakceptowaniu wymaganych zgód Ogłoszeniodawcy na formularzu zamówienia.
III. Terminy publikacji
 1. Publikacja nekrologu na stronie internetowej wskazanej w formularzu zlecenia następuje:
  • w przypadku nekrologów przesłanych do publikacji w dniu roboczym do godz. 13.00 – w tym samym dniu, nie później niż do godz. 16.00
  • w przypadku nekrologów przesłanych do publikacji w dniu roboczym po godz. 13.00 – w następnym dniu roboczym, nie później niż do godz. 10.00
  • w przypadku nekrologów przesłanych do publikacji w soboty, niedziel lub dni ustawowo wolne od pracy, następnym dniu roboczym, nie później niż do godz. 10.00
 2. Publikacja nekrologu w wydaniu drukowanym tygodnika wskazanego w formularzu zlecenia następuje:
  • w przypadku nekrologów przesłanych do publikacji od wtorku godz.0.00 do poniedziałku godz. 11.00 – publikacja następuje w pierwszym wydaniu tygodnika po dacie zlecenia
  • w przypadku nekrologów przesłanych do publikacji od poniedziałku godz. 11.00 do wtorku godz. 0.00 – publikacja następuje w drugim wydaniu tygodnika po dacie zlecenia
 3. Ogłoszeniodawca może zlecić inny niż w skazany w pkt. 1 i 2 termin rozpoczęcia emisji nekrologu.
IV. Postanowienia ogólne
 1. Wydawca i redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę nekrologów.
 2. Ogłoszeniodawca zapewnia, że on prawo posługiwać się użytymi w nekrologach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Wydawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Przesłanie przez Ogłoszeniodawcę formularza zlecenia publikacji nekrologu na wskazany adres Wydawcy jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia oraz z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiany nekrolog (nekrologi) nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia nie narusza przepisów innych ustaw.
 3. Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie Nekrologu, jeżeli:
  1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że treść lub forma Nekrologu jest niezgodna z: - prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji,
   lub z
  2. normami wiążącymi Wydawcę, zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
   lub gdy
  3. osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące treści nekrologu.
  4. Wydawca niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę o odmowie lub wstrzymaniu zamieszczenia nekrologu, wskazując przyczyny
  5. Wydawca zamieści nekrolog, jeżeli Ogłoszeniodawca zmodyfikuje go w sposób wykluczający niezgodności i zastrzeżenia, o których mowa powyżej. Nekrolog zostanie zamieszczony w terminie ponownie uzgodnionym przez Ogłoszeniodawcę i Wydawcę, a jeżeli modyfikacja zostanie dokonana najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed pierwotnie uzgodnionym terminem zamieszczenia nekrologu, nekrolog zostanie zamieszczony w pierwotnie uzgodnionym terminie.
V. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Wydawcy, a pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody - w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Wydawcy). Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VI. Reklamacje

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny, faksem lub e-mailem) ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa zamówienie (akceptację oferty), lub: pocztą elektroniczną na adres: redakcja@jarocinska.pl, telefonicznie pod numer: (62) 747 15 31 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer: (62) 747 37 60. Reklamacje rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w następnym Dniu roboczym. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi, nie przekraczający 14 dni od otrzymania Państwa reklamacji.

Rozdział V. Szczegółowe regulacje dotyczące zamawiania i publikacji zdjęć noworodków oraz życzeń i gratulacji
I. Określenia

Zdjęcie - fotografia przedstawiająca noworodka wraz z podpisem zawierającym imię i nazwisko, datę urodzenia oraz inne dane zgodnie z życzeniem rodziców

Publikacja zdjęcia noworodka - zdjęcia noworodka mogą być publikowane:

 1. w wydaniu papierowym drukiem w tygodnikach: Gazeta Jarocińska, Życie Gostynia, Życie Pleszewa i Życie Rawicza na stronach przeznaczonych dla publikacji zdjęć noworodków lub na innych stronach, po uzgodnieniu z Wydawcą
  lub
 2. w internecie na stronie jednego z portali: www.jarocinska.pl, www.zpleszewa.pl, www.rawicz24.pl, www.krotoszynska.pl, www.gostynska.pl, w kategorii KOBIETA I DZIECKO

Ogłoszeniodawca - osoba fizyczna zamawiająca publikację zdjęcia i/lub publikację gartulacji lub życzeń

Usługa - kompleksowa usługa ogłoszeniowa, polegająca na nieodpłatnej publikacji zdjęcia noworodka lub /i odpłatnej publikacji życzeń lub/i gratulacji

Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy

Wydawca - Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. Z o.o. z siedzibą w Jarocinie pod adresem ul. Kasprzaka 1A, 63-200 Jarocin, rejestracja: Sąd Rejonowy dla m. Poznania, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000053718, NIP 617-19-79-904, kapitał zakładowy 3 360 000 zł, wpłacony w całości, adres poczty elektronicznej do kontaktu: redakcja@jarocinska.pl, numer telefonu do kontaktu (62) 747-15-31 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), numer faksu do kontaktu (62) 747-37-60

II. Sposób zamawiania publikacji zdjęć noworodków
 1. Publikacja zdjęcia noworodka jest zlecane poprzez specjalny formularz znajdujący się na stronie internetowej Wydawcy pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXFjDQrV8bVpJGy0vWd2_OLwF3mxrYiMg6SWDHiSXWtNm_Eg/viewform
 2. Warunkiem wypełnienia formularza zlecenia jest uprzednia rejestracja Ogłoszeniodawcy w panelu rejestracyjnym, w którym należy podać obowiązkowo następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 3. Przesłanie na adres internetowy Wydawcy wypełnionego formularza jest równoznaczne ze zleceniem usługi polegającej na publikacji zdjęcia noworodka w internecie i/lub w wydaniu papierowym wskazanego w formularzu tygodnika.
 4. Do wypełnionego formularza należy obowiązkowo dołączyć zdjęcie noworodka
 5. Usługa zostaje przyjęta do realizacji w chwili przesłania przez Ogłoszeniodawcę formularza wraz ze zdjęciem na adres: jarocinreklama@gmail.com
 6. Usługa zostaje przyjęta do realizacji wyłącznie po zaakceptowaniu wymaganych zgód Ogłoszeniodawcy na formularzu zamówienia.
 7. Wyrażenie przez Ogłoszeniodawcę zgody na podanie danych osobowych dziecka jest równoznaczne z wyrażeniem przez Ogłoszeniodawcę zgody na użycie imienia i nazwiska dziecka przez osoby trzecie w przypadku zlecenia przez nie ogłoszenia z gratulacjami lub życzeniami
III. Sposób zamawiania życzeń i gratulacji
 1. Ogłoszenia z gratulacjami i/lub życzeniami z okazji urodzenia dziecka zlecane są za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Wydawcę pod adresem https://sklep.jarocinska.pl/zlecenia/nowonarodzeni
 2. Zlecenia publikacji ogłoszenia z gratulacjami i/lub życzeniami można dokonać logując się do sklepu bezpośrednio na jego stronie lub wchodząc poprzez podstronę z kategorią KOBIETA I DZIECKO, na której znajduje się link przekierowujący do sklepu.
 3. Zlecenia publikacji gratulacji i/lub życzeń dokonuje się za pomocą formularza znajdującego się na stronie sklepu internetowego Wydawcy.
 4. Warunkiem publikacji gratulacji i/lub życzeń jest opłacenie należności za pomocą systemu płatności.
IV. Terminy publikacji
 1. Publikacja zdjęcia noworodka, gratulacji i/lub życzeń na stronie internetowej wskazanej w formularzu zlecenia następuje:
  • w przypadku zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń przesłanych do publikacji w dniu roboczym do godz. 13.00 – w tym samym dniu, nie później niż do godz. 16.00
  • w przypadku zdjęć, gratulacji i /lub życzeń przesłanych do publikacji w dniu roboczym po godz. 13.00 – w następnym dniu roboczym, nie później niż do godz. 10.00
  • w przypadku zdjęć, gratulacji i/lub życzeń przesłanych do publikacji w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, następnym dniu roboczym, nie później niż do godz. 10.00
 2. Publikacja zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń w wydaniu drukowanym tygodnika wskazanego w formularzu zlecenia następuje:
  • w przypadku zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń przesłanych do publikacji od wtorku godz.0.00 do poniedziałku godz. 11.00 – publikacja następuje w pierwszym wydaniu tygodnika po dacie zlecenia
  • w przypadku zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń przesłanych do publikacji od poniedziałku godz. 11.00 do wtorku godz. 0.00 – publikacja następuje w drugim wydaniu tygodnika po dacie zlecenia
 3. Ogłoszeniodawca może zlecić inny niż w skazany w pkt. 1 i 2 termin rozpoczęcia emisji zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń.
V. Postanowienia ogólne
 1. Wydawca i redaktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść, w tym w szczególności z a zgodność ze stanem faktycznym, zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń.
 2. Ogłoszeniodawca zapewnia, że ma on prawo posługiwać się użytymi w zleceniach publikacji zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem, a także, że dostarczane Wydawcy materiały nie podlegają pośrednictwu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Przesłanie przez Ogłoszeniodawcę formularza zlecenia publikacji zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń na wskazany adres Wydawcy jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia oraz z oświadczeniem Ogłoszeniodawcy, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zamawiana publikacja zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń nie jest sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami oraz, że złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia nie narusza przepisów innych ustaw.
 3. Wydawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń, jeżeli:
  1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że treść lub forma zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń jest niezgodna z: - prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji,
   lub z
  2. normami wiążącymi Wydawcę, zawartymi w Kodeksie Dobrych Praktyk Wydawców Prasy
   lub gdy
  3. osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące treści gratulacji i/lub życzeń.
  4. Wydawca niezwłocznie poinformuje Ogłoszeniodawcę o odmowie lub wstrzymaniu publikacji zdjęć noworodków, gratulacji i/lub życzeń, wskazując przyczyny
  5. Wydawca opublikuje zdjęcia noworodków, gratulacje i/lub życzenia, jeżeli Ogłoszeniodawca zmodyfikuje je w sposób wykluczający niezgodności i zastrzeżenia, o których mowa powyżej. Zdjęcie noworodka, gratulacje i/lub życzenia zostaną zamieszczone w terminie ponownie uzgodnionym przez Ogłoszeniodawcę i Wydawcę, a jeżeli modyfikacja zostanie dokonana najpóźniej na 1 Dzień roboczy przed pierwotnie uzgodnionym terminem zamieszczenia, zostanie one zamieszczone w pierwotnie uzgodnionym terminie.
VI. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawcę w celu zawarcia i realizacji umowy, a także w prawnie usprawiedliwionym celu Wydawcy, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Wydawcy, a pod warunkiem wyrażenia przez Państwa odrębnej zgody - w celach marketingowych (innych niż marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Wydawcy). Administratorem danych osobowych jest Wydawca. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Reklamacje

Jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek zastrzeżenia co do sposobu i jakości realizacji zamówienia, prosimy o niezwłoczny kontakt (telefoniczny, faksem lub e-mailem) ze sprzedawcą, który przyjmował Państwa zamówienie (akceptację oferty), lub: pocztą elektroniczną na adres: redakcja@jarocinska.pl, telefonicznie pod numer: (62) 747 15 31 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych), faksem pod numer: (62) 747 37 60. Reklamacje rozpatrzymy i udzielimy Państwu odpowiedzi, nie później niż w następnym Dniu roboczym. Gdyby okazało się to niemożliwe, natychmiast poinformujemy o tym, wskazując jednocześnie ostateczny termin udzielenia odpowiedzi, nie przekraczający 14 dni od otrzymania Państwa reklamacji.

Rozdział VI. Płatności oraz dostawa towarów
 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru lub usług i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:
  • kartą kredytową;
  • szybkim przelewem internetowym (Przelewy24);
  • „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej ( o ile dany spedytor udostępnia opcję płatności za pobraniem).
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji PayU lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Sklep może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.
 3. Zamówiony przez Kupującego towar może być:
  • Przesłany w formie pliku lub
  • przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.
 4. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 5. W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na stronie Sklepu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej. Sklep zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez firmę kurierską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia należnego firmie kurierskiej z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego.
 6. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranego spedytora. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce "Dostawa". W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
 7. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia), Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 8. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić,
czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Sklep, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.
 10. W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej
i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Sklep zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
Rozdział VII. Reklamacje
 1. Sklep zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych ( w tym plików), z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@jarocinska.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A.
 2. Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
 3. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym Rozdziale V., jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeśli towar sprzedany ma wadę, kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep jest wówczas obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 8. Sklep ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania (reklamacji) w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania. W braku ustosunkowania się przez Sklep we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
 9. Reklamowane towary, odsyłane przez Kupującego w celu naprawy (usunięcia wady), Sklep niezwłocznie po ich otrzymaniu odsyła do właściwego punktu serwisowego.
 10. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep Kupujący może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep, Kupujący może skorzystać z postępowania pozasądowego w celu rozstrzygnięcia sporu. Podmiotem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu.
 12. Kupujący mogą również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Rozdział VIII. Odstąpienie od umowy i zwrot towarów
 1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środki spożywcze i wyroby medyczne wydane ze Sklepu i nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów zwracanych do Sklepu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Sklepowi na zasadach opisanych w Rozdziale V. Regulaminu.
 2. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej.
 3. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu, Sklep zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.
 6. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy”, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, na adres poczty elektronicznej………………………… lub na adres: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A.
 7. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 8. Sugerujemy odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 9. Konsument przesyła towary z kartą gwarancyjną (dla towarów, na które udzielono gwarancji) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 10. Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”. Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: 63-200 Jarocin, ul. Kasprzaka 1A.
 11. Sklep zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 12. Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i ich nieodsyłanie w kopertach lub kopertach bąbelkowych. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów,
w których:
  • przedmiotem umowy są towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep informował klienta przy składaniu zamówienia;
  • przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  • przedmiotem umowy są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, zgodnie z Rozdziałem VI. ust. 1 powyżej.
Rozdział IX. Ochrona danych
 1. Sklep zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
Rozdział X. Kontakt

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklepie towarów lub usług Kupujący może skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@jarocinska.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu: (+48) 62 747 15 31.